Selecteer een pagina

In het kader van onze handelsactiviteiten en bijhorende administratie worden bij Snel Hout- en Rubberhandel BV persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring hebben wij voor u opgesteld om u te informeren over hoe Snel Hout- en Rubberhandel BV met persoonsgegevens omgaat. 

1. Snel Hout en Rubberhandel BV gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Nakoming van de overeenkomsten met leveranciers en klanten 
 • Een goede en efficiënte bedrijfsvoering. 
 • Het verrichten van administratieve handelingen. 
 • Het onderhouden van contact. 
 • Facturering. 
 • Het innen van gelden (ook via incassobureau mogelijk) 
 • Marketing. 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen. 
 • Het voeren van geschillen. 
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie op de website. 

2. Snel Hout- en Rubberhandel BV beschermt uw persoonsgegevens als volg

Klanten, leveranciers en medewerkers hebben er recht op dat zorgvuldig met hun gegevens wordt omgaan. Ons privacy beleid is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle regels met betrekking tot beveiliging, naleving van deze verordening zijn bij onze medewerkers bekend en worden binnen ons bedrijf nageleefd. 

De bij ons aanwezige persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze handelsactiviteiten en om onze handelsactiviteiten verder uit te breiden. De door ons nieuw te ontvangen persoonsgegevens worden door u aangeleverd en zullen door ons met zorgvuldigheid worden behandeld. 

In het kader van van onze bedrijfsactiviteiten en het voortbestaan daarvan kan het zijn dat wij persoonsgegevens uitwisselen. Zo maken wij gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen en ook diensten van accountant ed. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden om aan een wettelijke verplichting te moeten voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst. 

Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen. 

3. Snel Hout- en Rubberhandel BV verwerkt over het 

algemeen de volgende categorieën: 

 • Klanten en leveranciers: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, BTW nummer, KvK nummer ed. 
 • Werknemers: NAW-gegevens, Geboortedatum/plaats, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres, pasfoto, BSN-nummer, personeelsnummer, contracten ed. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd. 

4. Wat doet Snel Hout- en Rubberhandel BV bij inbreuk op de beveiliging 

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. 

Medewerkers en leveranciers kunnen incidenten direct melden die mogelijk een datalek. op info@snelhoutenrubber.nl

Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken. 

5. Hoe lang bewaart Snel Hout- en Rubberhandel de persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

6. Wat zijn uw rechten betreffende de AVG 

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht. 

Informatie Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt. 

Inzage U kunt vragen om inzage. Wij geven u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. 

Rectificatie of gegevenswissing Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u vragen uw gegevens te wissen. Wij zullen dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Wij zullen u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing. 

Beperking en bezwaar U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zullen wij uw verzoek honoreren. 

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. 

Deze privacy verklaring kan tussentijds worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. 

SNEL Hout- en Rubberhandel B.V.

Lijnbaan 33, 3421 JG Oudewater
Telefoon: 0348-561580